Lean Maintenance planteja una nova manera d'interpretar el manteniment orientant els objectius del manteniment cap a un millor aprofitament dels recursos millorant els mètodes de treball i aconseguint un sistema productiu àgil, eficient i ajustat lliure d'ineficiències i ineficàcies.


El RCM (Reliability Centered Maintenance = manteniment centrat en la fiabilitat) és una eina de Lean Maintenance per implantar i / o optimitzar un pla de manteniment preventiu.


Els principis i objectius que regeixen el RCM són els següents:

   - Preservar el funcionament del sistema.

   - Identificar modes de fallada que poden afectar el funcionament del sistema.

   - Prioritzar els modes de fallada

   - Seleccionar tàctiques apropiades i eficaces per controlar els modes de fallada

   - Maximitzar la fiabilitat i disponibilitat dels equips minimitzant la probabilitat de fallada del sistema

   - Seleccionar les tàctiques de manteniment amb un menor ràti cost / benefici per a cada mode de fallada

El RCM va sorgir en la tercera generació del manteniment, és a dir al començament dels anys 80. A diferència del Manteniment preventiu, l'objectiu del RCM no és conservar la condició operativa dels equips, sinó garantir que l'equip compleixi la FUNCIÓ o FUNCIONS per les quals ha estat introduït en un procés productiu.

És a dir el RCM es centra a garantir la Fiabilitat d'un equip (probabilitat que un equip no falli durant la seva operativa)

Així mateix, l'aplicació del RCM pretén determinar la criticitat d'un equip dins del procés productiu mitjançant el càlcul del NPR (Índex de Risc o Nombre de prioritat de risc) entenent que aquest càlcul implica conèixer molt bé el funcionament i la dinàmica de la Planta (sistema) i dels equips (subsistemes).


A partir del càlcul del NPR es passa a un procés de presa de decisions pel que fa a les accions a prendre, les quals poden anar des de "Acceptar el risc de la decisió" fins al "Redisseny del sistema o component", passant per activitats de Manteniment preventiu / Predictiu, depenent dels valors de l'NPR.

En conclusió, el RCM determinarà l'estat crític dels equips de qualsevol procés tenint en compte els possibles efectes que originaran els modes de fallada d'aquests equips a les operacions, a la seguretat, a l'ambient ... i basada en aquesta informació implementarà un programa d' manteniment Preventiu / Predictiu.


Finalment destacar que els resultats més evidents que es deriven d'aplicar un RCM en un sistema prèvia existència d'un manteniment preventiu madurat són:
   -Reducció de la càrrega de treball de Manteniment (CTM) entre un 40% -70%
   -Millora substancial de l'indicador MTBF- TPEF temps mitjà entre falles 
   -Millora substancial de la fiabilitat i disponibilitat dels equips minimitzant així la probabilitat de fallada tant dels subsistemes (equips) com del sistema (Planta)

Si desitja més informació no dubti en posar-se contacte amb nosaltres: Barcelona 93 301 45 77 - Madrid: 91 789 34 27 o bé a través de l'email tcroup@tobalinaconsulting.com

© TOBALINA CONSULTING GROUP
  • Barcelona - c/ Diputación 238, º67º - 08007 Barcelona - Telf.. 93 301 45 77 - Fax: 93 318 77 91
  • Madrid - Pº de la Castellana 141, Edif. Cuzco IV, planta 20 - 28046- Telf.. 91 789 34 27 - Fax: +91 570 71 99
  • Lleida - c/ Lluís Companys 1, 8º4º - 25003 Lleida